Javni oglas JU KSiRC Ilidža

 

 

 

Broj: 03-97/23
Ilidža, 08. 06. 2023.godine

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ br:26/16 i 89/18), člana 3.  Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 19/21 i 10/22), člana 15. i 16. Pravilnika o radu JU „KSIRC“ Ilidža, a u skladu sa Odlukom direktora broj: 02-73/23 od 07. 06. 2023. godine, i prethodne saglasnosti Upravnog odbora broj: 02-72/23 od 06. 06. 2023. godine, Javna ustanova „Kulturno sportski i rekreacioni centar“

Ilidža raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM 5 (PET) RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U JU „KSIRC“ ILIDŽA

1. Saradnik u oblasti sporta 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
2. Referent za poslove održavanja 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
3. Radnik na održavanju 3 izvršioca, na neodređeno vrijeme

Više informacija na linku:

Javni oglas JU KSiRC Ilidža

Uredba_sa_zakonskom_snagom_o_ustanovama_sl_list_rbih_broj_6_92_8_93-2

Etički kodeks zaposlenika JU KSIRC Ilidža

Pravila JU KSIRC Ilidža

Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa za prijem radnika (1)

Pitanja i literatura

Comments are closed.