Konkursi

Javni oglas za poslovne prostore

Na osnovu člana 27. i 28 Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH”, br. 6/92,8/93, 13/94), člana 10., Člana 20. i člana 37. Pravila JU „Kulturno sportski i rekreacioni centar” Ilidža, u skladu sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada … Read More

Javni oglas za poslovne prostore

Na osnovu člana 8. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija na kojima JU „KSIRC” Ilidža ima pravo korištenja broj: 02-30/24 od 03. 04. 2024. godine, direktor na prijedlog Komisije za provođenje javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostorija … Read More

Javni oglas JU KSiRC Ilidža

      Broj: 03-97/23 Ilidža, 08. 06. 2023.godine Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ br:26/16 i 89/18), člana 3.  Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriju Kantona Sarajevo („Službene … Read More